Ponúkame vypracovacovanie projektovej dokumentácie v nasledovných oblastiach:
 

- Prípojky plynu RD, plynoinštalácie RD

- Vypracovanie žiadostí o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete

- Príprava bilancií - Prepočty potreby a spotreby zemného plynu

- Odberné plynové zariadenia(domy,bytovky,kuchyne,haly,...)

- Plynofikácie kotolní

- Návrhy regulačných a fakturačný meracích zriadení DRZ, ROMZ ,...

- Návrhy podružných meracích zariadení

- Plynofikácie objektov občianskej vybavenosti

- Regulačné stanice plynu

- Plynofikácie priemyselných objektov a celkov

- Rekonštrukcie plynovodov – Relining, ...

- Prekládky plynárenských zariadení

- Návrhy rozšírenia plynárenských zariadení a OPZ

- Rekonštrukcie trasových uzáverov

- Inovácie merania ZP

 

Inžinierske siete, príprava infraštruktúry


- Prekládky a rekonštrukcie IS

- Návrhy nových IS

- Priemyselné energetické rozvody

- Oplotenia a stavebné úpravy priemyselných areálov


Inžinierska činnosť


- Vybavenie vyjadrení pre územné a stavebné konanie

- Vybavenie odborného stanoviska oprávnenou právnickou osobou (OPO),

  podľa §14 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP


Projektová činnosť – Územné celky


- Spracovanie rozvojových plynofikačných štúdií

- Generely plynofikácií miest a obcí