Ponúkame vypracovacovanie projektovej dokumentácie v nasledovných oblastiach:

Prehľad a ponuka projektových činností:

Plynárenské a odberné plynové zariadenia ( OPZ )																																																																													

- Prípojky plynu 
- Vypracovanie žiadostí o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete
- Príprava bilancií - Prepočty potreby a spotreby zemného plynu
- Odberné plynové zariadenia(domy,bytovky,kuchyne,haly,...)  
- Plynofikácie kotolní
- Návrhy regulačných a fakturačný meracích zriadení DRZ, ROMZ ,... 
- Návrhy podružných meracích zariadení
- Plynofikácie objektov občianskej vybavenosti
- Regulačné stanice plynu
- Plynofikácie priemyselných objektov a celkov 
- Rekonštrukcie plynovodov – Relining, ...
- Prekládky plynárenských zariadení
- Návrhy rozšírenia plynárenských zariadení a OPZ
- Rekonštrukcie trasových uzáverov 
- Inovácie merania ZP


Inžinierske siete, príprava infraštruktúry
- Prekládky a rekonštrukcie IS
- Návrhy nových IS 
- Priemyselné energetické rozvody 
- Oplotenia a stavebné úpravy priemyselných areálov
Inžinierska činnosť
- Vybavenie vyjadrení pre územné a stavebné konanie
- Vybavenie odborného stanoviska oprávnenou právnickou osobou (OPO),
  podľa §14 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP
Projektová činnosť – Územné celky  
- Spracovanie rozvojových plynofikačných štúdií 
- Generely plynofikácií miest a obcí