Projekty kotolní a plynofikácie OPZ

Technológia plynovej kotolne Stavstroj

Zvolenská Slatina

 

Rekonštrukcia kotolne – RS15000 Dúžavská

Rimavská Sobota

 

Plynofikácia – taviace pece AR

Považská Bystrica

 

Plynofikácia kotolne – Hala Mikroliatia

Považská Bystrica

 

Plynofikácia fixačného stroja - farbovňa FSNV

Spišská Nová Ves

 

 

Rekonštrukcia kotolne OPS Banská Bystrica

 

Plynová kotolňa Krajského úradu v

Banskej Bystrici

 

 

Plynová kotolňa – SAŽP Banská Bystrica

 

 

Plynová kotolňa KUBB – Nám SNP č.23 Zvolen

 

 

Plynová kotolňa – ŠOP SR Banská Bystrica

 

Plynofikácia kotolne a kuchyne

ZŠ Dudince

 

 

Plynofikácia kotolne Koprint Banská Bystrica

 

 

Plynová kotolňa – Pošta Senec

 

Rekonštrukcia ohrevu – RS10000 Rúbanisko

Lučenec

 

Plynofikácia prevádzkovej budovy – Dopravná s.r.o.

Banská Bystrica

 

 

Rozšírenie OPZ – Gindl AM Banská Bystrica

 Projekty Regulačných staníc plynuu

Rimavské Janovce - RS1200

Hrnčiarska Ves - RS1200

Bakta - RS300

Priemiselná zóna R. Sobota - RS 16000

Doregulovanie. priem. zóny R. Sobota - RS1000

Mýtna - RS1200

Podrečany - RS400

Holiša - RS500

Mikušovce - RS200

Slovalco a.s. Žiar n. Hronom - RS1200

Halič a Stará Halič - RS1500

Ružiná - RS700

Poltár miestna časť Zelené - RS200

Zokruhovanie mesta Poltár - RS2000

Zokruhovanie Fiľakovo - Biskupice - RS3000

Uzovská Panica a Veľký Blh - RS2000

Rapovce a Trebeľovce - RS1400

Predávacia stanica Lovinobaňa - rekonštrukcia PRS20000

Poluvsie – RS500

Rekonštrukcia RS - Tvrdošovce RS1800                

Stránska a Figa - RS500

Klokoč - RS1200

Sielnica – RS800

Mládzovo - RS1200

Hrachovo - RS1000

Kaloša - RS1000

Tomášovce a Bátka RS1000

Žiar, Levkuška, Otročok - RS1000

Beňuš, Braväcovo - RS1500

Rekonštrukcia RS10000 SAD Detva

Rekonštrukcia RS7500 Fončorda B.Bystrica

Rekonštrukcia RS5000 Suchý Vrch


Projekty - Plynofikácie obcí

Dobroč

 

Kotmanová

 

České Brezovo

 

Zlatno

 

Chanava

 

Rim. Baňa, Lehota n. Rim., Rim. Zalužany

 

Rimavské Brezovo

 

Hajnáčka, Čamovce , Šíd , Šurice, ...,

 

Pôtor

 

Dolná Strehová a Vieska

 

Slovenské Kľačany

 

Horná Strehová

 

Závada

 

V. Zlievce, M. Zlievce, Bušince                

 

Plynofikácia mesta Banská Bystrica – Majer. cesta

Voznica

 

Rudno nad Hronom

 

Dolná Trnávka

 

a iné...


Rekonštrukcie plynovodov

Rekonštrukcia plynovodov Fončorda - I.,II,III a IV. Etapa mesto Banská Bystrica

 

Rekonštrukcia zásobovania plynom Juh  

Banská Bystrica

 

Rekonštrukcia STL plynovodu Sebedražie -Prievidza

 

Rekonštrukcia plynovodov v Žiari nad Hronom – Moyzesa, Štefánika, Komenského Dubčeka, Jánskeho

 

Rekonštrukcia STL plynovodu pri RS Kremnica mesto

 

Rekonštrukcia plynovodu DN80 a DN150 na Erenburgovej a Partizánskej ul. V Lučenci

 

Rekonštrukcia STL plynovodu Poltár– Podhorská ul.

 

Rekonštrukcia NTL plynovodu DN80, DN150 Martin stred- ul. Lukáča, Bjornsonova, Kukučínova, Thurzova

 

Rekonštrukcia plynovodov v Hliníku nad Hronom – Kamenárska ul.

 

Rekonštrukcia STL plynovodu Okružná ul.     Veľký Krtíš  

 

Rekonštrukcia STL plynovodu Sliač – Horská ul.

 

 

Rekonštrukcia STL plynovodu Strakonická ul. Zvolen

 

 

Rekonštrukcia STL plynovodu – ul. Mikszátha

Rimavská Sobota

 

 

Rekonštrukcia STL plynovodu – ul. Školská Bojnice

 

Rekonštrukcie - Trasové uzávery

Rekonštrukcia trasového uzávera na VTL plynovode DN300/2,5 MPa Fončorda Banská Bystrica

 

Rekonštrukcia trasového uzávera na VTL plynovode DN300/2,5 MPa – Biotika – Slovenská Ľupča

 

Rekonštrukcia trasového uzávera na VTL plynovode DN300/2,5 MPa – BRUSNO

 

Rekonštrukcia trasového uzávera na VTL plynovode DN300/2,5 MPa – Nemecká, Dubová

 

Rekonštrukcia trasového uzávera na VTL plynovode DN300/2,5 MPa – BUDČA

 

Rekonštrukcia trasového uzávera na VTL plynovode DN300/2,5 MPa – HIADEĽ, MEDZIBROD

 

Rekonštrukcia trasového uzávera na VTL plynovode DN300/2,5 MPa – PREDAJNÁ

 

Rekonštrukcia trasového uzávera na VTL plynovode DN300/2,5 MPa – VLKANOVÁ

 

Rekonštrukcia trasového uzávera na VTL plynovode DN200/2,5 MPa – BANISKO – BREZNO

 

Rekonštrukcia trasového uzávera na VTL plynovode DN300/6,3 MPa – PPS Detva

 

Rekonštrukcia prepúšťacích uzáverov TU DN300/PN63 Piešť

 

Vsadenie STL uzávera na plynovode DN150/0,3Mpa Utekáč

 

Rekonštrukcia VTL uzávera na VTL plynovode DN150/PN63 – Rimavská Sobota

 

Projekty preložiek plynovodov

 

Preložka VTL plynovodu DN300/2,5MPa

z mostného telesa cesty I/66 - Medzibrod

 

 

Preložka STL plynovodu z mostného telesa

cesty I/75 – Dolné Plachtince

 

 

Preložky a ochrana plynu pre stavbu rýchlostnej cesty R2 – úsek Pstruša – Kriváň

 

 

Preložka STL plynovodu pre stavbu cesty III/06634 Kostiviarska-Kynceľová-Sásová – Banská Bystrica

 

 

Preložky a ochrana plynu pre stavbu rýchlostnej cesty R2 – úsek Zvolen východ - Pstruša

 

 

Preložky STL a VTL plynovodov pre stavbu rýchlostnej cesty R1 – úsek Nitra – Selenec –Beladice – Tekovské Nemce

 

 

Preložky a ochrana plynu pre stavbu rýchlostnej cesty R1 – úsek Slovenská Ľupča - Korytnica