Projekty preložiek plynovodov 

 

 

 Stupeň  PD

 

 

      Názov projektu

        (stavby)

 

Štúdia

 

Zadanie stavby

 

 

Projekt stavby

 

Rok

 

 

 

 

 

 

 

Preložka VTL plynovodu DN300/2,5MPa

z mostného telesa cesty I/66 - Medzibrod

 

 

I

 

I

 

I

 

2003

 

Preložka STL plynovodu z mostného telesa

cesty I/75 – Dolné Plachtince

 

 

-

 

-

 

I

 

2007

 

Preložky a ochrana plynu pre stavbu  rýchlostnej cesty R2 – úsek Pstruša – Kriváň

 

 

-

 

I

 

-

 

2007

 

Preložka STL plynovodu pre stavbu cesty III/06634 Kostiviarska-Kynceľová-Sásová – Banská Bystrica

 

 

-

 

-

 

I

 

2008

 

Preložky a ochrana plynu pre stavbu  rýchlostnej cesty R2 – úsek Zvolen východ - Pstruša

 

 

-

 

I

 

I

 

2008

 

Preložky STL a VTL plynovodov pre stavbu  rýchlostnej cesty R1 – úsek Nitra – Selenec –Beladice – Tekovské Nemce

 

 

-

 

I

 

I

 

2008

2009

 

Preložky a ochrana plynu pre stavbu  rýchlostnej cesty R1 – úsek Slovenská Ľupča - Korytnica

 

 

-

 

I

 

-

 

2009