Ukážky zrealizovaných projektov - trasové uzávery a rekonštrukcie líniových zariadení:


Projektový návrh umiestnenia trasového uzáveru DN300 Vígľaš
        Projektový návrh úpravy potoka Veľký Grapeľ v okolí križovania VTL plynovodu DN300